Crear una associació

Qui pot sol·licitar-ho?

Qualsevol dels promotors de l'associació.
 
Requeriments
- Els membres de la comissió organitzadora hauran de ser majors d'edat.
- Tots hauran de tindre capacitat legal d'obrar.
- En cas que algun dels promotors siga una persona jurídica, s'haurà d'aportar un certificat de l'acord vàlidament adoptat per l'òrgan competent d'aquella, en què aparega la voluntat de constituir l'associació i formar-ne part, com també la designació de la persona física que representarà.
 

Taxes

Quantia
Inscripció d'una associació: 40,40 euros
 
Forma de pagament

La taxa es meritarà quan es preste el corresponent servici. No obstant això, el pagament s'exigirà per anticipat, per mitjà d'autoliquidació, en el moment en què es formule la sol·licitud. La taxa s'abonarà a través de l'emplenament del corresponent model que pots descarregar ací.

 

On he d'anar?

Pots tramitar-ho en el mateix Ajuntament d'Algemesí, per Registre d'Entrada. Nosaltres ens encarreguem d'enviar-ho al Registre de la Generalitat.
 

Què he de presentar?

Qualsevol dels promotors de l'associació adreçarà una instància, per duplicat, degudament subscrita per ell, al registre d'associacions, en què sol·licite la inscripció registral de l'associació que s'ha acordat constituir, acompanyada dels documents següents:
 
1. Dos exemplars originals de l'acta fundacional en què es farà constar:
 
a) El nom i cognoms dels promotors de l'associació si són persones físiques, la denominació o raó social si són persones jurídiques, i, en ambdós casos, la nacionalitat i el domicili.
b) La voluntat dels promotors de constituir una associació, els pactes que, si és el cas, hagen establit i la denominació d'aquella que haurà de coincidir amb la que arreplegue els seus estatuts.
c) Els estatuts aprovats, que regiran el funcionament de l'associació. El contingut d'aquells serà l'expressat en l'apartat 3 d'este camp d'informació.
d) Lloc i data d'atorgament de l'acta, i firma dels promotors, o dels seus representants en cas que siguen persones jurídiques.
e) La designació dels integrants dels òrgans provisionals de govern, aportant una llista dels seus components en un document independent firmat per tots ells en senyal d'acceptació.
 
2. A l'acta fundacional haurà d'acompanyar-se:
 
a) En el cas de les persones físiques, document acreditatiu de la seua identitat, degudament confrontat.
b) En el cas que algun dels promotors siga una persona jurídica, una certificació de l'acord vàlidament adoptat per l'òrgan competent d'aquella en què aparega la voluntat de constituir l'associació i formar-ne part, així com la designació de la persona física que la representarà.
c) Si els atorgants de l'acta intervenen a través d'un representant, acreditació de la seua identitat.
 
3. Dos exemplars originals dels estatuts el depòsit dels quals s'interessa, firmats per qui indiquen els mateixos estatuts o, si no n'hi ha, per totes les persones associades fundadores o per qui exercisca la presidència o la secretaria de l'associació, que hauran de contindre els següents aspectes:
 
a) La denominació de l'associació, que haurà de ser idèntica amb l'arreplegada en l'acta fundacional i que no podrà incloure un terme o expressió que induïsca a error o confusió sobre la seua pròpia identitat, o sobre la seua classe o naturalesa, en especial per mitjà de l'adopció de paraules, conceptes o símbols, acrònims i semblants propis de persones jurídiques diferents, siguen o no de naturalesa associativa. Tampoc podrà coincidir, o assemblar-se de manera que puga crear confusió amb cap altra prèviament inscrita en el registre, ni amb qualsevol altra persona física o jurídica, ni amb entitats preexistents, siguen o no de nacionalitat espanyola, ni amb persones físiques, excepte amb el consentiment exprés de l'interessat o els seus successors, ni amb una marca registrada notòria, excepte que se sol·licite pel titular o amb el seu consentiment.
b) El domicili i l'àmbit territorial en què haja de realitzar principalment les seues activitats.
c) La duració, quan no es constituïsca per temps indefinit.
d) Els fins i activitats, descrits de forma precisa.
e) Els requisits i modalitats d'admissió i baixa, sanció i separació dels associats i, en el seu cas, les classes d'estos. S'hi podran incloure les conseqüències de l'impagament de les quotes pels associats.
f) Els drets i obligacions dels associats i, si és el cas, de cada una de les seues modalitats.
g) Els criteris que garantisquen el funcionament democràtic de l'associació.
h) Els òrgans de govern i representació, incloent-hi la seua composició, regles i procediments per a l'elecció i substitució dels seus membres, les seues atribucions, duració dels càrrecs, causes del seu cessament, forma de deliberar, adoptar i executar els seus acords i les persones o càrrecs amb facultat per a certificar-los i requisits perquè els esmentats òrgans queden vàlidament constituïts, així com la quantitat d'associats necessària per a poder convocar sessions dels òrgans de govern o de proposar assumptes en l'orde del dia.
i) El règim d'administració, comptabilitat i documentació, així com la data de tancament de l'exercici associatiu.
j) El patrimoni inicial i els recursos econòmics de què es podrà fer ús.
k) Causes de dissolució i destinació del patrimoni en este supòsit, que no podrà desvirtuar el caràcter no lucratiu de l'associació.
 

Passos a seguir

- Presentació de la sol·licitud i documentació requerides i model 046, acreditatiu del pagament de la taxa corresponent, per un import de 40 euros. La falta de l’acreditació donarà lloc al desistiment de la sol·licitud presentada.
 
1. El termini d'inscripció en el corresponent registre serà, en tot cas, de tres mesos des de la recepció de la sol·licitud en l'òrgan competent.
Transcorregut el termini d'inscripció assenyalat anteriorment sense que s'haja notificat resolució expressa, es podrà entendre estimada la sol·licitud d'inscripció.
L'Administració inscriurà i limitarà la seua activitat a la verificació del compliment dels requisits que han de reunir l'acta fundacional i els estatuts.
 
2. Quan s'advertisquen defectes formals en la sol·licitud o en la documentació que l'acompanya, o quan la denominació coincidisca amb una altra inscrita o puga induir a error o confusió amb esta, o quan la denominació coincidisca amb una marca registrada notòria llevat que se sol·licite pel titular o amb el seu consentiment, se suspendrà el termini per a inscriure i s'obrirà el corresponent per a l'esmena dels defectes advertits.
 
3. Quan l'entitat sol·licitant no es trobe inclosa en l'àmbit d'aplicació de la Llei Orgànica 1/2002, o no tinga naturalesa d'associació, l'Administració, amb audiència prèvia d’aquella, denegarà la inscripció en el corresponent registre d'associacions i indicarà al sol·licitant quin és el registre o l’òrgan administratiu competent per a inscriure-la. La denegació serà sempre motivada.
 
4. Quan es troben indicis racionals d'il·licitud penal en la constitució de l'entitat associativa, l'òrgan competent dictarà una resolució motivada, i es traslladarà de tota la documentació al Ministeri Fiscal o a l'òrgan jurisdiccional competent; a més comunicarà esta circumstància a l'entitat interessada i quedarà suspés el procediment administratiu fins que recaiga una resolució judicial ferma.
Quan es troben indicis racionals d'il·licitud penal en l'activitat de l'entitat associativa, l'òrgan competent dictarà una resolució motivada i traslladarà tota la documentació al Ministeri Fiscal o a l'òrgan jurisdiccional competent, i comunicarà esta circumstància a l'entitat interessada.